Biểu tượng Ngọn lửa/Cháy đại diện cho điều gì?

Bài viết này có hữu ích không?
8914 trên 11623 thấy hữu ích