Biểu tượng Ngọn lửa/Cháy đại diện cho điều gì?

Bài viết này có hữu ích không?
9321 trên 12125 thấy hữu ích