Biểu tượng Ngọn lửa/Cháy đại diện cho điều gì?

Bài viết này có hữu ích không?
9368 trên 12190 thấy hữu ích