Cạ cứng

Bài viết này có hữu ích không?
26937 trên 31205 thấy hữu ích