Tôi muốn ngừng chia sẻ vị trí của mình

Bài viết này có hữu ích không?
925 trên 1297 thấy hữu ích