Thời gian hai bạn ở bên nhau

Bài viết này có hữu ích không?
1387 trên 1752 thấy hữu ích