Thời gian hai bạn ở bên nhau

Bài viết này có hữu ích không?
1340 trên 1692 thấy hữu ích