Thời gian hai bạn ở bên nhau

Bài viết này có hữu ích không?
1283 trên 1614 thấy hữu ích