Thời gian hai bạn ở bên nhau

Bài viết này có hữu ích không?
1268 trên 1591 thấy hữu ích