Bạn bè của tôi có biết tôi đã bật Chế Độ Mở Rộng không?

Bài viết này có hữu ích không?
4236 trên 5637 thấy hữu ích