Footprints là gì?

Bài viết này có hữu ích không?
3067 trên 3817 thấy hữu ích