Footprints là gì?

Bài viết này có hữu ích không?
4723 trên 5803 thấy hữu ích