Footprints là gì?

Bài viết này có hữu ích không?
3568 trên 4428 thấy hữu ích