Dấu Chân là gì?

Bài viết này có hữu ích không?
1308 trên 1616 thấy hữu ích