Dấu Chân là gì?

Bài viết này có hữu ích không?
1569 trên 1937 thấy hữu ích