Footprints là gì?

Bài viết này có hữu ích không?
4162 trên 5135 thấy hữu ích